top of page

O rázové vlně v F-rehab s.r.o.

V ČR je dnes už velké množství přístrojů od několika firem a nemáme proto přesné informace, kolik jich je.

 

Tyto přístroje mohou být buďto radiálního typu, nebo fokusovaného typu. Oba dva fungují odlišně, mají odlišné indikace, ale navzájem se prolínají.

V Českých Budějovicích je:

7 pracovišť radiální rázové vlny  
2 pracovišťě fokusované rázové vlny 

Ale F-rehab s.r.o. jako JEDINÁ instituce v Jihočeském kraji . . .

Trojkombinace F-rehab s.r.o. fyzioterapie a rázová vlna České Budějovice
Top hardware F-rehab s.r.o. fyzioterapie a rázová vlna České Budějovice
Pricing F-rehab s.r.o. fyzioterapie a rázová vlna České Budějovice

. . . má možnost trojkombinace

- SONO VYŠETŘENÍ 

- Radiální rázová vlna 

- Fokusovaná rázová vlna 

. . . nabízí mimořádně rychlé a profesionální ošetření na špičkové Evropské úrovni


To vše díky kombinaci fantastické fokusované vlny STORZ MEDICAL Duolith SD1 T-Top Ultra FSW a radiální vlny MASTERPULS MP100 Ultra.

. . . má nejlepší ceny na trhu
. . .nabízí speciální balíčky pro nadstandardní, až luxusní ošetření!

Statisticky se úspěšnost léčby pohybuje mezi 90-95%.

 

Avšak nezapomínejte - stejně, jako u každé jiné léčby, zejména přístrojové léčby, existuje i určitá skupinka lidí, pro které nemusí být konkrétní léčba vhodná.

Nejčastěji bývá zastoupena firma StorzMedical, nebo BHBMedical.

Moje pracoviště využívá přístroje firmy STORZ MEDICAL a to MASTERPULS MP100 Ultra (radiální RV) a STORZ MEDICAL Duolith SD1 T-Top Ultra FSW (fokusovaná RV).

Moje přístroje!

Moje RV F-rehab s.r.o. fyzioterapie a rázová vlna České Budějovice
ESWT F-rehab s.r.o. fyzioterapie a rázová vlna České Budějovice

STORZ MEDICAL Duolith SD1 T-Top Ultra FSW

RSWT F-rehab s.r.o. fyzioterapie a rázová vlna České Budějovice

STORZ MEDICAL Masterpuls MP100 Ultra

Proč zvolit F-rehab?

V následující tabulce můžete vidět rozdíly mezi jednotlivými praxemi a typem používaných vln . . .

frehab-symbol_edited.jpg
Prč zvolit F-rehab?
Historie RV

Historie rázové vlny

Historie rázové vlny je velice krátká. Jedná se o novou metodu, která se během velmi krátkého období propracovala až na špičku v účinnosti terapií. Princip rázové vlny byl a je všude kolem nás, v běžném životě, ale lidé si to dlouho neuvědomovali. Například kovář, jedno z nejtradičnějších řemesel od počátku věků, kuje tímto principem železo. 

K vůbec prvním experimentům s rázovou vlnou došlo v 50. letech 20. století v USA. Tehdy byl registrován vůbec první patent na elektrohydraulický generátor rázových vln, díky kterým bylo možné od vodou rozbíjet objekty, jako je keramika, kamení, sklo... Získal jej Frank Rieber, registrován v NewYorku, pod číslem patentu „Patent No. 2.559.277.“. Na konci 50.let se již objevily první výzkumy na užívání rázové vlny v medicíně.

Působení na biologické tkáně bylo více zkoumáno na konci 60. a počátku 70. let 20. století, především v Německu. V roce 1966 byl náhodou vyvolán určitý, tehdy ještě nepopsaný jev. Ve společnosti Dornier Company (Německo) a to přímo na člověku! V průběhu vysokonapěťového experimentu s projektily, které kmitaly uvnitř elektromagnetického pole, se jeden zaměstnanec dotkl izolačního kotouče přesně v okamžik, kdy se ho náboj dotkl i z druhé strany. Popsal pocit, jako kdyby ním projel elektrický proud, ale měření žádný proud neodhalily! 


To odstartovalo sérii pokusů a studií zaměřující se na vztah „rázová vlna – měkká tkáň“ u zvířecích subjektů, které probíhaly v letech 1968 – 1971. Tyto projekty byly financovány samotným Německým ministerstvem obrany.

Projekty měly různé zaměření – vlastní efekt rázové vlny, chování vlny v jednotlivých vrstvách tkání, chování vln při přechodu mezi různými tkáněmi a tak dále... Výsledky přinesly mnoho nových poznatků, z toho 3 můžeme označit za nejdůležitější: 

1) rázová vlna ovlivňuje organismus, respektive měkké tkáně, i na delší vzdálenost.  
2) rázová vlna způsobuje ve svalech, tukové tkáni a pojivech i určité „vedlejší účinky“  
3) kostní hmota je rázovou vlnou nedotčena a nedochází tak k žádnému zatížení skeletu  

Také byl testován vliv RV na mozek, plíce, játra, slezinu, ledviny, dutinu břišní a další oblasti lidského těla... Zajímavost: nejčastěji používané médium pro probíhající pokusy byla voda, nebo želatina (odpor prostředí je totiž až na 95% shodný s odporem prostředí měkkých tkání).

Toto bádání a z něho vyplynulé poznatky vedly k navázání spolupráce s lékaři. Jako první se pak zrodila myšlenka rozbití ledvinových kamenů pomocí RV. Technicky ani po stránce medicíny, nebyla myšlenka dotažena do konce, ale existovala. 

 

 

 

 

 


V roce 1971 Dr. Haeusler a Dr. Kiefer jako první oznámili úspěšnou in-vitro dezintegraci ledvinových kamenů bez přímého kontaktu kamene svými nástroji! 
Od roku 
1972 pokračovaly experimenty a pokusy dál a už v roce 1974 vznikl vůbec první projekt financovaný Německým Mininsterstvem pro Vědu a Rovzoj s prostým názvem „Application of the ESWL" (Aplikace rázové vlny). Na tomto projektu se podílela ta největší jména jako například Eisenberger, Chaussy, Brendel, Forßmann či Hepp. 
V roce 
1980 byl na klinice v Mnichově ošetřen vůbec první, neexperimentální pacient právě metodou ESWL v zájmu litolýzy, s výborným výsledkem. 
V roce 
1983 se začal prodávat vůbec první, komerční ESWL přístroj (HM3 od firmy Dornier). 
V roce 
1985 byl na stejné klinice v Mnichově ošetřen vůbec první pacient. Cílem ošetření bylo pomocí ESWL metody rozbít žlučníkové kameny – povedlo se.

Na počátku 90. let 20. století byly publikovány vůbec první poznatky o dobrých výsledcích léčby tendinitis calcarea (ukládání anorganických látek v rotátorové manžetě, tvorba „osteofytu“ uvnitř ramene) pomocí ESWT. Následně se začalo uvažovat i o využití v ortopedii a již velmi brzy byly první studie na léčbu patní ostruhy atenisového lokte, s úspěšností 70 – 80%.

Od této doby se pojem „rázová vlna“ dostává do podvědomí více a více lidí. Indikace a postupy se rozšiřují a vylepšují. Vzhled, typ i výkonnost přístrojů je dnes variabilní...

Dnes se RV užívá jako nejmodernější a nejúčinnější terapie bolestí pohybového systému.

Vítejte ve 21.století!

bottom of page