top of page

Platné od 1.5.2018
Medializováno on-line k 1.1.2023

Pravidla & Podmínky

F -rehab s.r.o. & právní podmínky, se kterými vydává souhlas každý klient, kontaktující F-rehab s.r.o. . .

GDPR

Dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen "GDPR") není zdravotnické zařízení výslovně povinno dávat písemně podepsat informovaný souhlas GDPR.

Pro spokojenost klientů F-rehab se naše interní směrnice drží stejného nařízení a to tedy:

Osoba přicházející do F-rehab s.r.o. či kontaktující F-rehab s.r.o. jakoukoli formou, (dále jen „Klient”) . . .

uděluji tímto společnosti F-Rehab s.r.o., se sídlem Senovážné náměstí 248/2, České Budějovice, 370 01, IČO: 079 72 466, emailový kontakt: info@f-rehab.cz, telefon 775 915 999 (dále jen „Správce”), souhlas se zpracováním mých osobních údajů, a to za níže uvedených podmínek:

1. Osobní údaje, které budou zpracovány: jméno a příjmení, adresa trvalého bydliště, datum narození. emailová adresa, telefonický kontakt, zdravotní pojišťovna, anamnestické údaje, doplňkové informace sdělené Klientem na základě ústní dohody.

2. Účelem zpracování osobních údajů je: založení a vedení zdravotnické dokumentace, diagnostika, léčba, poskytnutí plnohodnotné zdravotnické péče či konzultace klientova stavu. Jako další využití si správce vyhrazuje právo využít klientovi údaje v rámci zdravotnických studií, ať už klinických, retrospektivních apod. V případě využití pro zmíněné studie smí data použita jen a pouze, pokud budou zcela anonymní, bez možnosti zpětného dohledání Klienta jako takového.

3. Doba zpracování osobních údajů je: od dne udání souhlasu nadále, dokud Klient nevyžádá jejich smazání, respektive odstranění z archivu. Potřebné informace smí zůstat zachovány na dobu neomezenou.

4. Osobní údaje NEMOHOU a NEBUDOU poskytnuta žádné třetí straně, až na výjimky stanovené v tomto listu, nevysloví-li Klient s tuto skutečností souhlas či to sám nebude vyžadovat. Tento souhlas může být i ústní formou. V případě stanovených zákonem, jako je například povolení soudu v rámci právního řízení různého druhu, bude poskytnut přístup do karty jen a pouze tomuto zmocněnci a to jen a pouze v takovém rozsahu, který je potřebný pro řízení samotné. 

V případě využití ve zdravotnických/klinických studiích budou data anonymní, bez možnosti zpětného dohledání Klienta jako takového (viz bod 5 – ostatní ustanovení).

Výjimku tvoří rezervační systém Reservio a informační služba MailChimp, jejichž GDPR, Terms and Conditions plně souhlasí s těmi našimi.

5. Ostatní ustanovení

Klient prohlašuje, že byl Správcem řádně poučen o zpracování a ochraně osobních údajů*, že uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou Správci poskytovány dobrovolně.

Klient byl informován a souhlasí s vydáním účtenky za provedené elektronickou formou.

Klient dále prohlašuje, že souhlasí s poskytnutím anonymizovaných dat pro využití ve zdravotnických/klinických studiích. Byl informován o cílech probíhající studie, jejím průběhu, metodách a postupech, které budou/jsou při studii použity/užívány. Klient byl poučen, že může svou účast ve studii KDYKOLI přerušit či ukončit, a to bez udání důvodu, jelikož jeho účast je 100% dobrovolná.

*Poučení Klienta

Správce tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna

2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení”), informuje, že:

 • osobní údaje Subjektu údajů budou zpracovány na základě jeho svobodného souhlasu, a to za výše uvedených podmínek.

 • důvodem poskytnutí osobních údajů Klienta je zájem Klienta o služby Správce, jejichž provedení by bez poskytnutí těchto

  údajů nebylo možné.

 • Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřil zpracováním osobních údajů žádného zpracovatele

  ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení.

 • Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Klienta do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše uvedeným

  třetím osobám, vyjímaje potřeby zdravotnických/klinických studií.

 • Klient má právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat od Správce přístup ke

  svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému Správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.

Poplatky, pokuty & zrušení / propadnutí termínu

Společnost F-Rehab s.r.o., se sídlem Senovážné náměstí 248/2, České Budějovice, 370 01, IČO: 079 72 466, emailový kontakt: info@f-rehab.cz, telefon 775 915 999 si vyhrazuje právo požadovat a vymáhat:

​​

 • Plnou cenu rezervované služby i v případě, že nebude využita celá časová dotace (příklad: při službě Vstupní diagnostika v ceně 1.000,- / 60min bude využito např. jen 35min, i tak bude účtovaná cena 1.000,-)

 

Dále:

 • Finanční náhradu za řádně* neomluvený termín ve výši 100% ceny služby.

 • U nově se registrujících pacientů požadovat zálohu ve výši 500,- bez rozdílu služby.

  • Tato záloha bude odečtena při patbě za službu (příklad: Uhrazená záloha 500,- pro službu Vstupní diagnostika 1.000,- snižuje cenu na řádném termínu na 800,-)

  • V případě nedostavení se na termín NENÍ možné vrátit peníze za zálohu.

  • V případě nedostavení se na termín NENÍ možné přesunout zálohu na jiný, nový termín.

  • V případě řádného omluvení a nedostavení se na termín je možné ponížit cenu služby na náhradním termínu, NENÍ však možné zálohu vrátit.​​

 • Poplatky za členství ve VIP a benefičních programech F-rehab jsou stanoveny v rámci dohody mezi F-rehab s členem programu. Více informací u F-rehab.​

 • V případě, že klient na termín nedorazí do 10min, od jeho počátku (příkladem max. v 10:40, začíná-li jeho termín 10:30), tento termín propadá a to bez náhrady. Zaplacená záloha propadá ve prospěch F-rehab, bez možnosti vrácení peněz.

 • F-rehab si dále - ve výše zmíněném případě - vyhrazuje právo klienta ve zbývajícím čase neošetřit, či neposkytnout klientovi nový termín.

* Pojmem "řádně omluvený termín" se rozumí termín, který je zrušen telefonicky či písemně přes jakýkoli komunikační kanál a to nejdéle 24h před začátkem smluveného termínu. Zruší-li klient termín sám, např.: přes rezervační systém Reservio a neobeznámí s tímto F-rehab telefoncky či písemně, nejedná se o řádně zrušený termín a F-rehab tedy může vyžadovat uhrazení ceny služby, dle a v rámci svých smluvních podmínek. Výjimkou jsou nestandardní situace, jako: autonehoda, hospitalizace, případně náhlá nemoc, apod...

Poukazy

Každý poukaz vystavený společnosíi F-Rehab s.r.o., se sídlem Senovážné náměstí 248/2, České Budějovice, 370 01, IČO: 079 72 466, emailový kontakt: info@f-rehab.cz, telefon 775 915 999 . . .

 • Má udanou svou platnost, pokud tomu tak není, jeho poukaz je 3 MĚSÍCE od data vystavení (možné získat po dotazu u F-rehab)

 • Má udanou svou hodnotu, či objem práce. Pokud tomu tak není, poukaz je znehodnocen.

 • Má udané své ID. Pokud tomu tak není, poukaz je znehodnocen.

 • Může být v tištěné i elektronické podobě.

 • Za propadlé poukazy NENÍ možné vrátit peníze.

 • V případě, že majitel poukazu jej nevyužije, může ho předat novému majiteli.

Předplacené benefity

Každý benefit (např.: "Benefit na přání", Sodexo benefit a další), který byl propalcen společnosti F-Rehab s.r.o., se sídlem Senovážné náměstí 248/2, České Budějovice, 370 01, IČO: 079 72 466, emailový kontakt: info@f-rehab.cz, telefon 775 915 999 . . .

 • Se stává aktivním v momentě, kdy F-rehab registruje fakturovanou částku na svém bankovním účtu.

 • Benefit může být po domluvě použit i na jiné, než fakturované činnosti (například 2x fyzioterapie 30min může být vyměněna za 1x kombinované ošetření RV)

 • Benefit je nepřenosný, může ho využít jen a pouze jeden člověk, na kterého byl benefit fakturován.

 • Každý benefit má svou platnost:

  • Benefit s hodnotou méně než 3.000,- má platnost 30 dnů​

  • Benefit v hodnotě 3.000,- až 5.000,- má platnost 90 dnů

  • Benefit v hodnotě 5.000,- až 10.000,- má platnost 180 dnů

  • Benefit s hodnotou více než 10.000,- má platnost 1 rok

 • V případě nezájmu klienta o proplacený benefit (nekomunikuje, nedochází na naplánované terapie apod.) dochází po uplynulé platnosti k propadnutí benefitu​ a to BEZ NÁHRADY.

 • V případě aktivního zájmu klienta (pravidelné docházení na terapie apod.) je možné platnost benefitu prodloužit. 

 • Za nevyužitý benefit NENÍ možné vrátit peníze.

Výhody získané členstvím v rámci 3.stran

Každý klient má právo čerpat výhody u společnosti F-Rehab s.r.o., se sídlem Senovážné náměstí 248/2, České Budějovice, 370 01, IČO: 079 72 466, emailový kontakt: info@f-rehab.cz, telefon 775 915 999, například díky členství v 3.straně (sportovní klub, zakoupené zboží...)

 • Klient se musí prokázat stanoveným dokladem: faktura, členská karta apod.

 • S každou 3.stranou jsou předběžně stanoveny podmínky a výhody, které může klient čerpat a které se na něj vztahují.

Zdravotní způsobilost

Každý klient kontaktující F-Rehab s.r.o., se sídlem Senovážné náměstí 248/2, České Budějovice, 370 01, IČO: 079 72 466, emailový kontakt: info@f-rehab.cz, telefon 775 915 999 udává správné a pravdivé informace o svém stavu. Žádné důležité informace o svém zdravotním stavu nezatajuje, v opačném případě se vystavuje riziku pracovně-právního nebo trestně-právního řízení.

 

Za zatajení důležitých informací se považuje například nesdělení o onemocnění, jako je:

 • Jakékoli infekční onemocnění (jakékoli povahy, například respirační, kožní, apod.)

 • Imunosupresivní stavy (od farmakoterapie, po AIDS)

 • Epileptické stavy, onemocnění či dráždění

 • Onemocnění sledované specializovanými institucemi (srdeční choroby, genetické choroby, COVID-19 apod.) 

 • A další . . .

V případě, že klient opomene či úmyslně zatají jakoukoli skutečnost a vystaví tak F-rehab s.r.o. a personál nestandardnímu riziku, vyhrazuje si F-rehab s.r.o. právo požadovat náhrady za ušlý zisk, léčbu či dezinfekci prostor.

Změny ceníku & Ostatní

Každý klient kontaktující F-Rehab s.r.o., se sídlem Senovážné náměstí 248/2, České Budějovice, 370 01, IČO: 079 72 466, emailový kontakt: info@f-rehab.cz, telefon 775 915 999 se zavazuje, že:

 • sám, ve svém vlastním zájmu, bude kontrolovat informace ohledně F-rehab s.r.o.

 • tyto informace, pravidla, aktuality či aktualizace bude plně respektovat

 • do 24h klient zpětně kontaktuje F-rehab s.r.o. a sdělí tak svůj zájem o rezervaci termínu, či nikoli. Pokud klient do 24h neinformuje F-rehab s.r.o. zda s navrženou rezervací souhlasí, bude tento navržený termín nabídnut/postoupen jinému klientovi.

 

F-rehab s.r.o. se zavazuje:

 • Případné změny uvést na svých webových stránkách minimálně 3 dny předem, před plánovanou změnou.

 

Obchodní sdělení

Každý klient kontaktující F-Rehab s.r.o., se sídlem Senovážné náměstí 248/2, České Budějovice, 370 01, IČO: 079 72 466, emailový kontakt: info@f-rehab.cz, telefon 775 915 999 se dále bere na vědomí, že:

 • výše zmíněnými činy dává souhlas k zasílání informačních materiálů v e-formě, nejčastěji e-mailem, tzv.: news-letters

 • odebírání news-letters je automaticky zřízeno systémem MailChimp

 • každý klient má právo se z odběru news-letters odhlásit bez jakýchkoli sankcí a nebude nijak postihován ze strany F-rehab

bottom of page